Най-важното изискване за достъпа до свободния пазар е наличието на електромер с почасово измерване или стандартизиран товаров профил.

Избирате доставчик, който отговаря на Вашите изисквания (цена, условия и др.) и се споразумявате с него. Той (или друго упълномощено лице) могат да приключат документално процеса вместо вас. Смяната на доставчик в момента отнема около 1 месец.

Продуктите (плановете) са комбинация от цена, включени услуги и условия. Стандартният план, например, може да включва услуги по доставка, прогнозиране, балансиране и администриране. Ако вие поемете отговорност за балансиране и прогнозиране може да получите значително по-ниска цена, но и рискът за вас ще е по-голям.

Скорошни публикации